Условия за ползване

За помощ относно вашето ползване може да потърсите в нашите отговори на най-често задаваните въпроси

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА vsichkiuslugi.bg

1. Въведение:

Уебсайтът  vsichkiuslugi.bg представлява средство за предоставяне на услуги, за комуникация и свързване между фирми и физически лица, предоставящи услуги от една страна и техните потенциални клиенти от друга.

При използването на vsichkiuslugi.bg и регистрацията в платформата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. При несъгласие с настоящите такива, Вие заявявате, че отказвате да ползвате услугите на уебсайта vsichkiuslugi.bg.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между: 

1. Посетител или регистриран потребител или получател на услуги, от една страна и

2.“Всички Услуги” ООД, ЕИК 204244672, ДДС № BG204244672, с настоящ адрес на управление гр. София, П.К. 1592, ул. Неделчо Бончев №41, представлявано от Управителя Даниела Танева,

Заедно наричани по-долу Страни.

2. Определения:

Чл. 1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

Платформата - vsichkiuslugi.bg е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
Доставчик на услуги, Доставчик е дружеството “Всички Услуги” ООД, ЕИК 204244672, ДДС № BG204244672, с настоящ адрес на управление гр. София, П.К. 1592, ул. Неделчо Бончев №41, представлявано от Управителя Даниела Танева, което предоставя услуги;
Услуги – услуги, предоставяни от Доставчика, състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакт между фирми и физически лица, предоставящи услуги, от една страна и техните потенциални клиенти от друга;
Изпълнител - физическо или юридическо лице, което ползва услуги, предоставяни от Доставчика, за професионални, търговски или други цели, по специално за търсене на информация, до която се осигурява достъп в Платформата, получаване на Запитвания, изпращане на Оферта, приемане на Поръчки и получаване на Оценка;
Потребител – физическо или юридическо лице, което използва услуги и действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
Посетители – всички нерегистрирани Потребители или Изпълнители, които взаимодействат с платформата vsichkiuslugi.bg;
Профил – обособена част от платформата vsichkiuslugi.bg, която съдържа информация за регистриран Изпълнител или Потребител, предоставяна от него и Оценки от негови Клиенти или Изпълнители и съхранявана от Доставчика. Достъпът до Профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът осигурява възможност, по всяко време за преглед и редакция на съхраняваните данни. Информацията, предоставена в секцията "Вашата страница" в Профила на Изпълнител е достъпна за разглеждане от всеки Потребител, на когото е изпратена оферта от съответния Изпълнител.Информацията, предоставена в секцията Вашата страница в профила на Потребител е достъпна за разглеждане от всеки Изпълнител, който е изпратил оферта по запитване на съответния Потребител;
Бизнес Уебсайт – обособена част от интернет страницата, която съдържа информация за регистриран Изпълнител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика. Достъпът до Бизнес Уебсайта е публичен и позволява на всеки, по всяко време, да преглежда съхраняваните данни на Изпълнителя;
Запитване – съхранявана по заявка на Потребител  информация относно търсена от него услуга, която съдържа данни за характера на услугата и може да съдържа данни за района на местоизпълнението й;
Оферта – отправяне на Предложение в Платформата от страна на Изпълнител, адресирано до Потребител, в отговор на Запитване;
Поръчка – запитване, което отговаря на критериите, заложени в него и е одобрено и изпратено до Изпълнителя в неговия Профил. Изпълнителят се известява с имейл за одобрено запитване и може да бъде известен чрез sms, на посочен от него телефонен номер, в случай че посочи, че желае известяване чрез sms;
Спечелена поръчка: – възложена чрез Платформата от Потребител  и приета от Изпълнителя Поръчка за извършване на услуга, предлагана от Изпълнителя;
Абонаментен План: – пакет от услуги, предоставяни от Доставчика на Изпълнителя, срещу заплащане на възнаграждение;
Оценка – оценяване и даване на мнение за вече извършена услуга, посредством публикуване от страна на Потребител  на оценка от едно до пет, като пет е най-високата оценка, а най-ниската е 0, в профила на Изпълнителя и коментар относно коректността и впечатленията от представянето и извършената от Изпълнителя работа по заданието и направеното от него предложение, което е прието от Потребителя;
Пълен профил на Изпълнител - въведена информация от собственика на Профила в предоставената в Платформата форма с определени полета. Стойността се измерва в проценти, като минималната е 0%, а максималната е 100%. Визуализира се чрез лента и информация за достигнатите проценти в секцията Настройки в Профила на Изпълнителя.Стойността на всяко поле има различна тежест и се отбелязва както следва:
10% - Профилна снимка;
4%  - Уеб-сайт или facebook страница;
20% - Вашите предимства;
20% - За фирмата/За мен;
1%  - Приема следните плащания;
10% - Галерия;
35% - Получена декларация за верификация на електронна поща на доставчика: doc@vsichkiuslugi.bg
Търговско съобщение – изпратено от Доставчика до потребителите и получатели на услуги електронно съобщение, което има за цел да рекламира директно или косвено стоките, услугите или имиджа на юридическо или физическо лице, което извършва търговска дейност;

3. Предмет:

чл. 2. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Клиенти и Изпълнители по повод търсени и предлагани от тях услуги;

(2) Поръчките са предмет на отделен договор между Клиента като Възложител и Изпълнителя, като условията за тяхното изпълнение не се уреждат от настоящите Общи условия. Доставчикът не е страна по този договор и не носи отговорност за неговото неизпълнение, частично, забавено или лошо изпълнение, неплащане или друг вид неточно изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение или въз основа на неговото неизпълнение.

Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги:

1. Чрез свободен достъп на всеки Посетител:

 • свободен преглед на информация относно търсени услуги;
 • достъп до информационен бюлетин;
 • право на регистрация като Изпълнител или Потребител;
 • техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.

2. Чрез достъп на Потребител:

 • свободен преглед на информация относно търсени услуги;
 • достъп до информационен бюлетин;
 • техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
 • достъп до предоставените данни в Профила на Изпълнител, в случай, че има получена Оферта от Изпълнителя;
 • право да се свързва с Изпълнители, изпратили предложения по посочени критерии от Потребителя, на посочени в профила на Изпълнителя контакти и посредством чат в Платформата;
 • право да приема или отхвърля изпратени предложения от Изпълнител;
 • право да дава оставя Оценка на Изпълнителите, извършили услуга по негова Поръчка потвърдена в Платформата;

3. Чрез достъп на Изпълнител:

 • свободен преглед на информация в Платформата;
 • достъп до информационен бюлетин;
 • техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
 • изпращане на Оферти по запитвания на Потребители, получени в неговия профил;
 • достъп до предоставените данни в Профила на Потребител, в случай, че има изпратено предложение от Изпълнителя и Изпълнителя е закупил Абонаментен план;
 • право да се свързва с Потребителите, на които е изпратил Оферти на предоставени в профила на Изпълнителя контакти на Потребителя и посредством чат в Платформата;
 • право да приема или отхвърля поръчки от Потребители;

4. Регистрация:


Чл. 4. (1) Достъпът до услугите по чл. 3, ал. 2 и ал. 3, се осигурява от Доставчика, въз основа на договор, сключен от разстояние, чрез изпращане от Посетителя по електронен път до Доставчика на валидна заявка за регистрация.

(2) Валидна заявка по предходната алинея е всяка заявка, която съдържа всички необходими и задължителни изисквани данни, съгласно електронна форма, до която Доставчикът предоставя достъп в Платформата. 
 • За валидна заявка за регистрация на Потребител се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез изпращане на SMS код на мобилният номер на Потребителя, въвеждането и потвърждаването му във формата от Потребителя или чрез разговор с администратор на Платформата на посочен от потребителя мобилен телефонен номер.
 • За валидна заявка за регистрация на Изпълнител се счита тази, която е потвърдена от Доставчика, чрез изпращане на линк за верификация на посочен от Посетителя адрес на електронна поща. За одобрена регистрация на изпълнител се счита тази, при която са изпълнени следните условия: проведен е разговор от администратор на Платформата на посочен от Изпълнителя телефон или среща с Изпълнителя; проверени са попълнените данни във заявката за регистрация и в профила на Изпълнителя по време на разговора; получена е Дакларация за лични данни на имейл на Доставчика: doc@vsichkiuslugi.bg, коректно попълнена и подписана от лице представляващо Изпълнителя.

(3) С изпращането на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва следните технически средства:
автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса;
 • електронна поща;
 • позвъняване;
 • sms известяване.

Чл. 5. Договорът по предходния член има за предмет съхраняване на информация и предоставяне на достъп до съхранената информация от Доставчика при изпълнение на финансовите условия, описани в чл. 12 и чл. 13 от настоящите общи условия.

5. Запитване от Потребител:

Чл. 6. (1) За валидно запитване се счита това, което отговаря на настоящите общи условия и съдържа всички необходими реквизити, съгласно електронна форма, намираща се на vsichkiuslugi.bg.

(2) Информацията, съдържаща се в Запитването се съхранява и предава от Доставчика по инициатива на Потребителя.

(3) Получателят на Запитването, който е Изпълнител се избира въз основа на критериите, поставени от Потребителя, на търсената от него услуга и може да се избира от района на нейното изпълнение;

(4) Доставчикът няма право да променя съдържанието на Запитването;

(5) Доставчикът не носи отговорност относно съдържанието на публикуваното и/или предаваното Запитване.

Чл. 7. Потребителят не дължи възнаграждение на Доставчика за публикуване и предаване на Запитване.

6. Предаване на Запитване:

Чл. 8. (1) Доставчикът предава автоматично Запитването, чрез изпращане до определен кръг Изпълнители, съобразно критериите на търсената услуга и нейното местоизпълнение.

(2) Доставчикът не носи отговорност спрямо Изпълнителите, получатели на услуги, относно верността и съдържанието на изпратеното Запитване.

7. Изпращане на Оферта:

Чл. 9. (1) Всеки Изпълнител може да кандидатства за възлагане на Поръчка за извършване на търсена от Потребител услуга, чрез следните действия:

 • отправяне чрез Платформата на предложение-Оферта, адресирано до Потребителя;
 • отправяне на въпрос, свързан с особеностите на търсената услуга, адресиран до Потребителя, след изпратена Оферта, чрез съобщение в чат в Платформата или на предоставен контакт от Потребителя;
 • отправяне на предложение за оглед на обекта на търсената услуга чрез чат в Платформата или на предоставен контакт от Потребителя.
(2) Доставчикът съхранява информация, свързана с действията по предходната алинея.

(3) Действията по ал. 1 на настоящия член представляват преддоговорни отношения между Потребител и Изпълнител и не обвързват Доставчика.

8. Възлагане и изпълнение на Поръчка:

Чл. 10. Всяка услуга се извършва въз основа на договор между Потребител и избран от него, посредством Платформата, Изпълнител. Доставчикът не е страна по този договор и не отговаря за вредите, настъпили като последица от действията на Потребител и Изпълнител при изпълнението или неизпълнението на този договор.

9. Оценка:

Чл. 11. (1) Изпълнителят се съгласява, че Потребителят може да публикува на Профила на Изпълнителя положителна, отрицателна или неутрална оценка за извършената от него услуга.

(2) Потребителят носи отговорност за вредите, който са настъпили за Изпълнителя като пряка и непосредствена последица от публикуваните на неговия профил Оценки, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

(3) Доставчикът има право, но не и задължение да премахва от Профила Оценки, които противоречат на закона, добрите нрави и морала.

10. Финансови условия:

Чл. 12. Услугите, до които има достъп Потребителя, съгласно настоящите Общи условия, се предоставят от Доставчика безвъзмездно.

Чл. 13. Услугите, до които има достъп Изпълнителя, се предоставят от Доставчика, при спазване на следните условия:
(1) Изпълнителят има право на достъп до своя Профил безвъзмездно;
(2) Изпълнителят има право безвъзмездно да:
 • получава и преглежда Запитвания в неговия Профил в Платформата;
 • кандидатства по до 7 Запитвания месечно в неговия Профил в Платформата;
 • изпраща съобщения в чата;
 • печели Поръчки;
 • получава Оценки от Потребители, на които е извършил услуга.
(3) Размерът на възнаграждението се определя според Плана, избран индивидуално от всеки Изпълнител в неговия Профил;
(4) Възнаграждението се предплаща от Изпълнителя. Условията на плана не са валидни преди получен пълния размер на възнаграждението, включвайки данъчната основа и начисления ДДС върху избрания от Изпълнителя план;
(5) Възнаграждението се предплаща от Изпълнителя за период от време, индивидуално избрано от всеки Изпълнител.
(6) При предварително заплащане на План, Изпълнителят получава право да:
бъде класиран приоритетно в списъка от оферти, които получава Потребителя по изпратено от него запитване и по този начин има предимство при избора и възлагане на Поръчка от Потребителя;
получава телефонният номер на Потребителя, на когото е изпратил Оферта. 
(7) Критериите за класиране в низходящ ред в списъка на получени оферти от Потребителя по негево Запитване са следните:
 • Първи критерий:
            ВИП план
            Стандартен план
            Безплатен план
 • Втори критерий: Оценка на Изпълнителя по брой звезди;
 • Трети критерий: Пълен профил;
 • Четвърти критерий: Бързина на изпращане на Оферта.
(8) След изтичане на предварително заплатения План, Изпълнителят има право да преглежда запитвания, да изпраща до 7 броя Оферти месечно, да печели Поръчки и да получава Оценки от Потребители, но няма право да получава контакти на клиенти и предимство при крласиране на Офертите му, получени от Потребителя;
(9) Доставчикът си запазва правото да променя настоящите финансови условия. Доставчикът се задължава да информира Изпълнителите в разумен срок преди всяка промяна на финансовите условия.
В случай, че не е съгласен с новите финансови условия по предходната точка, всеки Изпълнител може да прекрати договора с Доставчика и да преустанови отношенията си с Доставчика по повод услугите, предоставяни съгласно чл. 4 от настоящите Общи условия. В този случай Доставчикът не дължи връщане на вече заплатените от Изпълнителя възнаграждения.

11. Промоции:

Чл. 14. Доставчикът се задължава да предостави на подходящо място в Платформата информация относно предлаганите от него промоции, като задължително посочва:

Групата услуги, за които е валидна промоцията;
Условията, при които се извършва промоцията;
Срокът на промоцията.


12. Непоискани търговски съобщения:

Чл. 15. (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребители и Изпълнители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други.

(2) Потребителят и Изпълнителят имат право да възразят срещу изпращането на непоискани търговски съобщения, чрез изпращането по електронен път на писмен отказ от непоискани търговски съобщения.

13. Права и задължения:

Чл. 16. Съгласно настоящите Общи условия, Потребителите имат следните права:

 • да публикуват в Платформата валидни Запитвания за извършване на услуги;
 • на свободен преглед на информация относно търсени услуги;
 • на достъп до информационен бюлетин;
 • на достъп до предоставените данни в Профила на Изпълнител, в случай, че има получено предложение от Изпълнителя. Данните съдържат информация за извършваните от Изпълнителя услуги, неговото портфолио, образование, опит, сертификати и/или лицензи и Оценка от други Потребители за неговата работа;
 • да се свързва с Изпълнители, изпратили предложения по посочени критерии от Потребителя, на посочени в профила на Изпълнителите контакти и посредством чат в Платформата;
 • да приема или отхвърля изпратени предложения от Изпълнител;
 • на Оценка;
 • на техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.

Чл. 17. Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:

 • да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Запитване, като подават точни, ясни и възможно най-детайлни данни относно критериите и местоизпълнението на търсената услуга;
 • да бъдат коректни и обективни при използване на Оценка на вече извършени услуги;
 • да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 18. С приемането на настоящите общи условия Изпълнителите декларират:

 • че са дееспособни физически лица или възникнали и регистрирани по съответния ред юридически лица;
 • че като търговци, не са обявени в несъстоятелност, не са в открито производство по несъстоятелност, както и че не са в производство по ликвидация;
 • че разполагат с всички необходими лицензии и документи, в случай че в българското законодателство е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим, относно извършаваните от тях дейности.

чл. 19. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните права:

 • достъп до публикуваните Запитвания, които отговарят на критериите посочени от тях за получаване на Запитвания във въпросниците в Профилите;
 • достъп до профил, който съдържа информация за извършваните от тях дейности, оценки от техни клиенти, информация за тяхната фирма и снимки от предишни проекти, както и възможност да обновяват информацията, съдържаща се в този профил;
 • да се свързват с Потребители за въпроси уточняващи Запитването и/или искане на оглед чрез чат в Платформата или на посочени от Потребителя контакти, при условие на платен абонаментен план.

Чл. 20. Съгласно настоящите Общи условия Изпълнителите имат следните задължения:

 • да заплащат своевременно на Доставчика дължимото Възнаграждение съгласно настоящите Общи условия;
 • да подават точна и коректна информация относно извършваните от тях дейности, както и да актуализират своевременно вече публикувана такава информация;
 • да не извършват злоумишлени действия, с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите посетители на интернет страницата, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;
 • да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Чл. 21. При предоставяне на своите услуги Доставчикът има следните права:

 • да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява за това Потребителите и Изпълнителите на услуги;
 • да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и всякакви рекламни материали – банери, видеоклипове и други. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни материали и препратки към други интернет страници;
 • да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието Платформата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на нарушение от тяхна страна на настоящите условия;
 • да преустановява без предизвестие достъпа до профила на Потребител или Изпълнител, в случай че същият предоставя неистински данни или информация,
 • да преустановява без предизвестие достъпа до профила на Изпълнител, в случай че е създаден повече от един такъв.
 • да преустановява без предизвестие достъпа до профила на Изпълнител, в случай че е създаден от името на друг човек без да има пълномощия за това;
 • да преустанови достъпа до Запитвания, съобщения и информация, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;
 • има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.
 • да преустанови достъпа за ползване на Платформата в случай, че установи незачитане на приложимите закони и разпоредби в страната на публикуване на Запитване или информация, които противоречат на законодателството за трудовото право в България; които могат да се считат за дискриминационни; които съдържат реклами (рекламиращи линкове на конкуренти към друг сайт и т.н.) от името на конкуренти на Платформата; продават или рекламират продукти и услуги; споразумения за дистрибуция, концесии или търговски агенции, пирамидални схеми, клубни членства или продажба на мултилевълен маркетинг; секс или търговия с човешкото тяло или органи; промотират партия, програма, политическа позиция или тема или религия; не са реални запитвания; търсят офертите предложени на всеки Изпълнител за разпространение на една или повече от тези негови дейности на конкуренти; целят да публикуват една и съща Оферта няколко пъти за да получат повече работа;
 • по своя собствена преценка, да изтрие Запитвания и/или съдържание публикувано в Платформата, което не отговаря на общите условия или които биха навредили на Платформата или имиджа на Потребители и/или Изпълнители, използващи услугите на Платформата.

14.Ограничение на отговорността: 

Чл. 22. Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:

 • правата и задълженията на Изпълнители и Потребител по сключения между тях договор за възлагане на Поръчки и предоставяне на услуги;
 • претенции за некачествено или неточно изпълнение на възложена от потребител на изпълнител услуга. Отношенията са изцяло между страните и доставчикът не носи отговорност за изпълнение или неизпълнение на сключения договор;
 • вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите в Платформата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;
 • други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Платформата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител.
 • в никакъв случай няма да носи отговорност в случай на повреда на независимите системи извън неговия контрол, включително компютърни мрежи, телефонни и интернет комуникации.
 • в случай на непреодолима сила (стачки, спиране на интернет, и т.н.).


15. Интелектуална Собственост

Чл. 23. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за автoрското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

Чл. 24. (1) С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Потребителите отстъпват на Доставчика изключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).

(2) Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Платформата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

(3) Потребителите и Изпълнителите декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

16. Лични данни:

Чл. 25. (1) С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни. Доставчикът е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №425075.

(2) Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Чл. 26. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

 • когато лично сте подал данните в полета с публична информация;
 • когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Потребители или Изпълнители, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана услуга;
 • когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;
 • за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни материали и линкове;
 • за целите на директния маркетинг.


17. Промени:

Чл. 27. (1) Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин.

(2) Промените по предходната алинея обвързват и вече регистрираните Изпълнители и Потребители, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен с Доставчика.

18. Прекратяване на договора за предоставяне на услуги:

Чл. 28. Доставчикът прекратява без изрично предизвестие достъпа до услугите, които предоставя чрез Платформата в случай, че Изпълнителят или Потребителят грубо или системно нарушава настоящите Общи условия, правила за ползване и българското законодателство, както и когато:

Изпълнителят не изпълни своето задължение за заплащане на дължимото Възнаграждение, съгласно финансовите условия;
Доставчикът получи искане за прекратяване на договора;
Доставчикът преустанови своята дейност.
Чл. 29. При прекратяване на договора Доставчикът не дължи връщане на вече заплатени от Изпълнителя възнаграждения.

19. Приложимо право:

Чл. 30. За неуредените изрично в настоящите общи условия въпроси се прилага българското законодателство;

20. Уреждане на спорове:
Чл. 31. Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.