Как и къде да намерим добър счетоводител?

58808.01.18

С началото на годината започва трескаво подготовката на годишното приключване и всеки собственик на бизнес, независимо дали е микро, малък, среден или голям, осъзнава колко е важна работата на счетоводителя и как от неговия опит и професионализъм зависи оптимизирането на данъците, разходите и предотвратяването на глоби от постоянно променящите се законодателни уредби и изисквания.

На какво да обърнем внимание при изготвянето и подаването на ГФО:

- Сроковете;

- Актуалните промени в законодателството.Обикновено разбираме, че ни е нужен професионалист, когато платим прекомерно голям данък или ни направят проверка от Инспекцията по труда. Ако минем само с предписания, е добре, но когато се стигне до санкции, тогава става ясно, че не всичко е толкова лесно. Глобите са доста сериозни в размер от 1 500 лв. до 15 000 лв. за всяко едно нарушение. Законодателят предвижда глоби от 200 до 3,000 лева за лицата, които не са подали ГФО, а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.

За да се избегнат подобни неприятности е особено важен въпроса за намирането на добър счетоводител. Как и къде да намерим? Да се насочим към счетоводна кантора, счетоводител на свободна практика или да наемем служител?

Изборът зависи до голяма степен от големината на Вашата фирма, количеството операции и счетоводни дейности, които са нужни и броят на документите за обработване. 

В счетоводните къщи, в повечето случаи, работят служители, които са специализирани в различни дейности – счетоводни, ТРЗ, данъчни, правни. Колкото е по-тясна специализацията на служителя, толкова по-добре се постига ефективност и прецизност. Счетоводните услуги включват:

1. Счетоводно обслужване

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

Обработване и осчетоводяване на счетоводни документи;

Обработване на касовите и банкови разплащания;

Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

Съставяне на амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;

Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;

Изготвяне на всички платежни документи за разплащане с бюджета;

Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;

Обработка и осчетоводяване на заеми, кредити, лизинг, начисляване на лихва;

Обработка на документи за командировки в страната и чужбина;

Определяне размера на данъците съгласно актуалното данъчно законодателство;

Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;

Изготвяне на документи, попълване и подаване на периодични финансово-счетоводни документи в  това число ГФО и Годишна данъчна декларация;

Данъчна защита и справки, изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;

Консултации по счетоводни и данъчни въпроси.


2. Личен състав и ТРЗ

Изработване на всички документи, свързани с персонала: трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;

Изработване на ДУК и граждански договори, както и сметки за изплатени суми и служебни бележки;

Регистрация, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;

Съставяне на ведомост и фишове за заплати, обработва предадените болнични листове, обработка на присъствени графици, справка за дължими осигуровки и данъци;

Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход, трудови книжки на персонала;

Консултации по трудови-правни и осигурителни въпроси.


3. Административни и правни услуги

Регистрация на български и чуждестранни фирми;

Вписване и заличаване на договори и ипотеки в Централния регистър на особените залози;

Регистрация в комисията за защита на личните данни (КЗЛД);

Удостоверение за Липса на данъчни задължения; Липси на задължения на физически лица; Липса на заведени изпълнителни дела, производство за несъстоятелност;

Представителство пред НАП за юридически и физически лица;

Изготвяне на справки и документи и представителство пред НАП за чуждестранни граждани, както и за наети български граждани от осигурител – чуждестранно лице;

Одит;

Удостоверения за актуално състояние.

Aко Вашата фирма е микро или сте едноличен търговец, можете да използвате счетоводител на свободна практика, тъй като броят на документите за обработка е малък, а и можете да договорите ниска цена на услугата. Ако притежавате малка към средна фирма, счетоводната кантора е Вашето решение. Поискайте оферти и преценете дали е рентабилно да възложите цялата дейност на счетоводна фирма или да наемете служител за обработката на част от документацията или на цялата счетоводна дейност. Това решение зависи изцяло от количеството работа. Вземете предвид и разхода за поддържане на актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба. Ако сте решили да наемете служител, оценете внимателно неговата квалификацията и опит, за да прецените до колко отговорни задачи може да поеме.На кого да се доверим и как да изберем външен счетоводител? 

  1. Проверете натовареността на счетоводителя на свободна практика или счетоводната фирма, за да сте сигурни, че ще получите прецизност, качествено обслужване и индивидуално отношение.
  2. Поискайте информация дали има опит в бранш аналогичен на Вашия бизнес. Всяка сфера на дейност има свои особености от счетоводна гледна точка.  Счетоводителят трябва да познава специфичните закони и казуси за бранша, за да Ви бъде максимално полезен.
  3. Проверете опита и квалификацията като поискате референции или препоръки от други клиенти. В интернет пространството също можете да намерите допълнително информация и коментари.

Няколко последни съвета относно избора на счетоводител:

  • Не избирайте счетоводител само по цената на услугата или препоръка от приятел. Важно е да се срещнете с няколко специалисти или счетоводни фирми, за да прецените на кого бихте могли да се доверите;
  • Търсете гаранция за свършената работа – в договорите за счетоводни услуги, включете клаузи за неустойки, в случай на некачествени счетоводни услуги, грешки и неспазване на сроковете;
  • Не наемайте счетоводител в последния момент - добрите счетоводители не претупват нещата и най-вероятно не биха се съгласили да започнат работа с вас, ако ги потърсите в началото на месец Март.

Ако не сте сигурни къде може да намерите добри счетоводители направете Вашето запитване във Vsichkiuslugi.bg само с няколко клика и ще получите предложения от професионалисти, напълно безплатно!